ပထမနှစ်ဝက်

ပထမနှစ်(ပထမနှစ်ဝက်အောင်စာရင်း)

1BT-1

1ECT-1

1AMT-1