အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်းဌာန

စဉ် အမည် ဌာန ရာထူး
ဒေါ်ယဉ်ဆွေလင်း အဆောက်အဦနည်းပညာဌာန ကထိက(ဌာနမှူး)
ဒေါ်သင်းအိခိုင် အဆောက်အဦနည်းပညာဌာန ကထိက
ဒေါ်ခင်ငြိမ်းချမ်း အဆောက်အဦနည်းပညာဌာန လက်ထောက်/ကထိက