အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်းဌာန

စဉ် အမည် ဌာန ရာထူး
ဒေါ်ခိုင်ဇင်စိုး အဆောက်အဦနည်းပညာဌာန ကထိက၊ဌာနမှူး
ဒေါ်ခင်ငြိမ်းချမ်း အဆောက်အဦနည်းပညာ လထ/ကထိက