အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်းဌာန

စဉ်အမည်ဌာနရာထူး
ဒေါ် နီလာဝင်းအီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဒုကျောင်းအုပ်ကြီး/တွဲဖက်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)
ဒေါ်အိအိမွန်အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာနည်းပြ
ဦးကျော်ဆွေဝင်းအီလက်ထရောနစ်နည်းပညာနည်းပြ