မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်းဌာန

စဉ်အမည်ဌာနရာထူး
ဒေါ်ထက်ထက်လွင်မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာဌာနကထိက၊ဌာနမှူး
ဒေါ်ခင်စန္ဒါလွင်မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာဌာနနည်းပြ