ဒုတိယနှစ်ဝက်

Building Technology အင်ဂျင်နီယာသင်တန်း(ရမှတ်အဆင့်အလိုက်)

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
1BT-1 ‌​မောင်ကောင်းခန့်ဇော်  
1BT-2 ‌မောင်မိုးသောက်ပြည့်စုံ  
1BT-19 ‌မောင်ဟိန်းပြည့်စုံ  
1BT-14 ‌မချိုလဲ့ခိုင်  
1BT-5 ‌မောင်လူမင်းခန့်  
1BT-4 ‌မောင်ရန်လင်းရှိုင်း  
1BT-3 ‌မောင်ထက်ကိုလင်း  
1BT-9 ‌မောင်သူထူးလွင်  
1BT-15 ‌မောင်တင်ဝင်းနိုင်  
၁၀ 1BT-24 မဖြူစင်သန့်  
၁၁ 1BT-30 မအိအိသော် ®  
၁၂ 1BT-8 ‌မောင်ရဲရင့်ထွန်း  
၁၃ 1BT-18 စောစာဟဲဟေဘလုမူး  
၁၄ 1BT-12 မောင်သူရိန်ထက်  
၁၅ 1BT-26 ‌မောင်ဇင်ဖြိုးအောင်  
၁၆ 1BT-17 ‌မောင်အောင်ဆန်းပြည့်  
၁၇ 1BT-10 ‌မောင်ပြည့်ဖုန်းသော်  
၁၈ 1BT-21 ‌မောင်ဟိန်းဘိုဘို  
၁၉ 1BT-20 ‌မောင်သက်ထူး  

Electronics Technology အင်ဂျင်နီယာသင်တန်း(ရမှတ်အဆင့်အလိုက်)

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
1EcT-1 မောင်လင်းလင်းထွန်း  
1EcT-2 ​မောင်ကြယ်စင်ယံ  
1EcT-26 ​မောင်ဇင်မင်းချစ်  
1EcT-9 ​မောင်ဝေယံလင်း  
1EcT-5 ​မောင်မင်းသန့်  
1EcT-27 ​မောင်ဇင်မင်းသစ်  
1EcT-10 ​မောင်မင်းသန့်ဦး  
1EcT-21 ​မောင်ဟိန်းသန့်မင်း  
1EcT-12 ​မောင်ကျော်စိုးဟန်  
၁၀ 1EcT-15 မမေသူလှိုင်  
၁၁ 1EcT-16 ​မောင်ဥက္ကာဗိုလ်  
၁၂ 1EcT-23 ​မောင်ဇော်လွင်ထူး  
၁၃ 1EcT-28 မောင်နိုင်ထွဋ်အောင်  
၁၄ 1EcT-29 ​မောင်ရဲလင်းထွဋ်  
၁၅ 1EcT-13 ​မောင်ဇင်မင်းထက်  
၁၆ 1EcT-25 ​မောင်ရှင်းသန့်အောင်  

Auto Mechanics Technology အင်ဂျင်နီယာသင်တန်း(ရမှတ်အဆင့်အလိုက်)

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
1AMT-1 ​မောင်ကောင်းမင်းခန့်  
1AMT-6 ​မောင်တင်မောင်ချိုလွင်  
1AMT-8 ​မောင်ဝေယံဖြိုး(၁)  
1AMT-5 ​မောင်သားညီညီထက်  
1AMT-12 ‌မောင်ဖြိုးဇေလျံ  
1AMT-7 ​မောင်မျိုးမြင့်ကျော်  
1AMT-9 ​မောင်မိုးထက်ယံ  
1AMT-10 မောင်ကျော်ဇောလင်း  
1AMT-28 ‌မောင်ဇော်ဟိန်းဟိန်း  
၁၀ 1AMT-14 ‌မောင်ဇင်လင်းထက်  
၁၁ 1AMT-25 ‌မောင်ပြည့်ဘုဏ်းကျော်  
၁၂ 1AMT-4 ​မောင်ဗိုလ်ဗိုလ်ထက်  
၁၃ 1AMT-16 ‌မောင်ဟန်မင်းထွန်း  
၁၄ 1AMT-17 ‌မောင်မင်းခန့်မောင်  
၁၅ 1AMT-3 မောင်ကျော်ကိုကိုလွင်  
၁၆ 1AMT-23 ‌မောင်ဇေယျာလင်း  
၁၇ 1AMT-19 ‌မောင်ကောင်းခန့်မော်  
၁၈ 1AMT-21 ‌မောင်ဝေပိုင်အောင်  
၁၉ 1AMT-29 မောင်ကျော်မျိုးလင်း  
၂၀ 1AMT-20 ‌မောင်ထူးပြည့်မာန်  
၂၁ 1AMT-22 ‌မောင်မြတ်သုခ  
၂၂ 1AMT-18 ‌မောင်မြတ်မိုးဦး