တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီးများ

စဉ် အမည် မှ ထိ
ဦးသန့်ဇင်ဦး ၃.၅.၂၀၁၀ ၅.၄.၂၀၁၅
ဦးဟိန်းထက်အောင် ၆.၄.၂၀၁၅ ၃၀.၉.၂၀၁၅
ဦးအောင်တင့်ဖြိုး ၁.၁၀.၂၀၁၅ ၂၀.၅.၂၀၁၈
ဦးသက်နိုင် ၂၀.၅.၂၀၁၈ ယနေ့ထိ