အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်း(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ)

ကာလတိုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်

ဒေသတွင်းရှိ လူငယ်၊လူရွယ်များ စက်ချုပ်ပညာရပ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

စဉ် ကျောင်းအမည် သင်တန်းအမည် အပတ်စဉ် ကာလ တက်ရောက်သူဦးရေ သင်တန်းဆင်းဦးရေ မှတ်ချက်
မှ ထိ ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း  
GTHS(လက်ခုပ်ကုန်း) အခြေခံစက်ချုပ်ခြင်း ၆.၅.၁၉ ၂.၆.၁၉  
စုစုပေါင်း